برای صادرات چرم نباید عوارض اخذ شود

برای صادرات چرم نباید عوارض اخذ شود