دولت برای اتحاذ هر تصمیمی در صنعت چرم با صنوف مشورت کند

دولت هر تصمیمی که می‌خواهد در هر زمینه‌ای بگیرد بهتر است تا با تشکل‌های تخصصی همچون انجمن صنایع چرم ایران بدون هیچ هزینه‌ای مشورت کند.